Kinesiska Tungvrickare

Välkommen till den Kinesiska avdelningen på tungvrickare.se. Här ser du några exempel på Kinesiska tungvrickare som ofta förekommer. Det vill säga ord som är svåra att uttala. Prova själv att uttala några av de Kinesiska tungvrickarna här i listan, vissa av dem är riktigt svåra!

Har vi missat någon tungvrickare som du håller kärt? Klicka då *här* för att skicka in ditt förslag på ny tungvrickare.

Vad är en tungvrickare?
Det är ord som är gjorda för att vara svåra eller till och med, extremt svåra att uttala. Vi har listat dem vanligaste Kinesiska tungvrickarna nedanför.

Hóng fènghuáng
huáng fènghuáng
fěnhóng fènghuáng
fěn fènghuáng fēi

biǎn dàn cháng, bǎn dèng kuān, biǎn dàn bǐ bǎn dèng cháng,
bǎn dèng bǐ biǎn dàn kuān, biǎn dàn bǎng zài le
bǎn dèng shàng, bǎn dèng bú ràng biǎn dàn bǎng zài bǎn
dèng shàng, biǎn dàn fēi yào bǎng zài bǎn dèng shàng.

niú niú hōng niú,
niú nìng, niú niú níng niú.

yǎ bā yǒu ge lǎ bā
lǎ mā gē yǒu tǎ mǎ
yǎ bā yào lǎ mā dè tǎ mā
lǎ mǎ yào yǎ bā dè lǎ bā
yǎ bā gěi lǎ mā tā de lǎ bā
lǎ mā gěi yǎ bā tā de tǎ mā
yǎ bā yǒu le tǎ mǎ
lǎ mā lē yǒu lǎ bā

hēi huà féi fā huī,
huī huà féi fā hēi.
hēi huà féi fā huī huì huī fā,
huī huà féi huī fā huì fā hēi.

Xī Shī sǐshí sìshísì.lǎoshī shì sìshísì, shì bú shì?Lǎoshī shìbúshi sìshísìsuìde?mā mā qí mǎ,
mǎ màn, mā mā mà mǎ.

qīng qīng shān shàng yī gēn téng
qīng téng dǐ xià guà tóng líng
fēng chuī téng dòng tóng líng dòng
fēng tíng téng tíng tóng líng tíng

Qiáng-shang guà miàn gǔ. Gǔ-shang huà lǎohǔ.
Lǎohǔ zhuāpòle gǔ.
Ná kuài bù lái bǔ,
Bùzhīdào shì bù bǔ gǔ, háishi bù bǔ hǔ.

sìshí shì sìshí
sìshí bǔ shì shísì
shísì bǔ shì sìshí
shísì shì shísì

zhuō shàng yǒu gè pén,
pén lǐ yǒu gè píng,
pèng pèng pèng,
shì píng pèng pén,
hái shì pén pèng píng.

hóng fènghuáng,
fěn fènghuáng,
fěnhóng fènghuáng.

chī pútáo bù tǔ pútáo pí
bù chī pútáo dào tǔ pútáo pí.

dǎ nán biān lái le gè yǎ bā, yāo lǐ biē zhe gè lǎ bā.
dǎ běi biān lái le gè lǎ ma, shǒu lǐ tí le gè tà ma.
tí zhe ta ma de lǎ ma yào ná tà ma huàn biē zhe lǎ bā de yǎ bā de lǎ bā.
biē zhe lǎ bā de yǎ bā bù yuàn nà lǎ bā huàn tí zhè tà ma de lǎ ma de tà ma.
bù jǐn biē zhe lǎ bā de yǎ bā dǎ le tí zhe tà ma de lǎ ma yī lǎ bā,
hái shì tí zhe tà ma de lǎ ma dǎ le biē zhe lǎ bā de yǎ bā yī tà ma.
lǎ ma huí jiā dùn tà ma.
yǎ bā dí dí dá dá chuī lǎ bā.

cūn qián yǒu gè yán yuán yǎn
cūn hòu yǒu g4 yán yǎn yuán
bù zhī yán yuán yǎn dē yǎn yuán
hái shì yán yǎn yuán dē yǎn yuán?

zhīdào jiù shuō zhīdào
bù zhīdào jiù shuō bù zhīdào
bū yào zhīdào shuō bù zhīdào
yě bū yào bù zhīdào shuō zhīdào
nǐ zhīdào bù zhīdào

lǎotóur duān tāng shàng tǎ
tāng tàng
tǎ huá
tāng sǎ
tāng tàng tǎ.

Shī Shì shí shī shǐ

Shíshì shīshì Shī Shì, shì shī, shì shí shí shī.
Shì shíshí shì shì shì shī.
Shí shí, shì shí shī shì shì.
Shì shí, shì Shī Shì shì shì.
Shì shì shì shí shī, shì shǐ shì, shǐ shì shí shī shìshì.
Shì shí shì shí shī shī, shì shíshì.
Shíshì shī, Shì shǐ shì shì shíshì.
Shíshì shì, Shì shǐ shì shí shì shí shī.
Shí shí, shǐ shí shì shí shī, shí shí shí shī shī.
Shì shì shì shì

zuǐ shuō tuí tuí shuō zuí
zuǐ shuō tuí ài páo tuí
tuí shuō zuí ài mài zuí
guáng dòng zuí bǔ dòng tuí
guáng dòng tuí bǔ dòng zuí
bù rú bú zhǎng tuí hé zuí

sì shì sì
shí shì shí
shí sì shì shí sì
sì shí shì sì shí
sì shí sì zhī shí shī zǐ shì sǐ de.

Lí hé ní

Shù shàng yǒu lí,
dì shàng yǒu ní.
Fēng guā lí,
lì luò dì.
Lǐ gǔn ní,
ní zhān lí.

hēi húdǐe fēi,
hūi húdǐe fēi,
hēi húdǐe fēiwán,
hūi húdǐe fēi.

niúláng liàn liúniáng
liúniáng niàn niúláng
niúláng niánnián liàn liúniáng
liúniáng liánlián niàn niúláng.

chī pútáo tǔ pútáo pí ér,
bù chī pútáo bù tǔ pútáo pí ér.
chī pútáo bù tǔ pútáo pí ér,
bù chī pútáo dào tǔ pútáo pí ér.

biǎn dàn kuān bǎn dèng cháng
biǎn dàn xiǎng bǎng zài bǎn dèng shàng
bǎn dèng bǔ ràng biǎn dàn bǎn zài bǎn dèng shàng
biǎn dàn piān yào bǎng zài bǎn dèng shàng
bǎn dèng piān piān bú ràng biǎn dàn bǎng zài nà báng dèng shàng
dào dǐ biǎn dàn kuān hái shì bán dèng cháng

Bloggat om Kinesiska Tungvrickare

Tungvrickare på fem nya språk

13-01-2017 / 0 kommentarer

Nu är sajten uppdaterad med fem tungvrickare på fem nya språk. Du hittar numera Norska, Engelska, Ryska, Kinesiska och Hebreiska tungvrickare här på sveriges kanske största tungvrickarsajt. Snart kommer det fler, håll ut! Prova på att säga tex: ”Mi mana mimenu lemalmel milim?” ”Can you can a can as a canner can can a can?” […]